Regulamin sklepu internetowego Wydawnictwa Animusz

§ 1. Postanowienia ogólne

Sklep internetowy, działający pod adresem www.animusz.euprowadzony jest przez firmę OKAP Krzysztof Patoka; działającą na podstawie wpisu do Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Burmistrza miasta Łomianki nr 7586, NIP:118-001-54-45; REGON 010588920 z siedzibą przy ulicy Agawy 18, 05-092 Łomianki, tel.609104304 , e-mail: zamówienie@animusz.eu
Sklep internetowy działający pod adresem www.animusz.eu prowadzi działalność handlową w zakresie sprzedaży detalicznej publikacji wydawnictwa Animusz w formie drukowanej i elektronicznej. Sklep prowadzi sprzedaż wysyłkową na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą.
Lokalem sklepu jest siedziba firmy OKAP.

Kontakt ze sklepem:
a) telefoniczny jest możliwy w dni robocze w godzinach 8:30-16:30 pod numerem tel. +48 609104 304;
b) przy pomocy poczty elektronicznej na adres zamówienie@animusz.eu;

§ 2. Zawarcie umowy

Towary i usługi prezentowane na stronie sklepu nie stanowią oferty handlowej w myśl przepisów kodeksu cywilnego.
Ceny towarów i usług prezentowane na stronie internetowej www.animusz.eu podane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Ceny te nie zawierają kosztów przesyłki.
Kupujący może złożyć zamówienie na towar poprzez:
a) kliknięcie ikony „Dodaj do koszyka” umieszczonej przy produkcie oraz wypełnienie formularza wysyłkowego na stronie www.animusz.eu,
b) kontakt ze sklepem za pomocą poczty elektronicznej na adres zamówienie@animusz.eu,
c) kontakt telefoniczny pod numerem tel. +48 22 609104304 w dni robocze w godz. 8:30-16:30.
Zamówienia złożone poprzez nieprawidłowe wypełnienie formularza wysyłkowego bądź rejestracyjnego lub przesłanie niezrozumiałej korespondencji elektronicznej nie będą realizowane.

§ 3. Wykonanie umowy

Kupujący może dokonać zapłaty za towar bądź wykonanie usługi za pomocą:
a) przelewu bankowego na konto Wydawnictwa Animusz w banku PKO BP II o. W-wa o numerze.49 1020 1026 0000 1902 0021 0583.
b) gotówką przy odbiorze do rąk doręczyciela,
c) za pomocą systemu płatniczego PayU. Operatorem kart płatniczych jest PayU SA ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań, NIP: 779-23-08-495
Sklep rozpocznie realizację zamówienia po otrzymaniu całości kwoty należnej za towar oraz koszt dostawy. Koszt przesyłki ponosi Kupujący.
Koszt przesyłki zamówionych towarów obliczany na podstawie wagi paczki i wybranej formy przesyłki dodawany jest do wartości zamówienia w sposób widoczny i zrozumiały dla Kupującego.
Czas realizacji zamówienia wynosi do 2 dni roboczych od otrzymania potwierdzenia płatności.
W przypadku zapłaty w formie przedpłaty na konto czas realizacji zamówienia uzależniony jest od otrzymania potwierdzenia wpłynięciaśrodków na konto wydawnictwa Animusz.
Czas dostawy towaru wynosi:
– do 2 tygodni od momentu rozpoczęcia realizacji zamówienia w przypadku przesyłki pocztowej,
– do 4 dni roboczych od momentu rozpoczęcia realizacji zamówienia w przypadku przesyłki kurierem.

§ 4. Prawo odstąpienia od umowy

Konsument, który zawarł ze sklepem umowę na odległość lub poza lokalem sklepu, ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania przyczyny.
Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia odbioru przesyłki.
W celu skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, Konsument jest zobowiązany poinformować sklep o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia przesłanego pocztą na wskazany poniżej adres wydawnictwa, za pomocą poczty elektronicznej na adres zamówienie@pism.pl, a następnie niezwłocznie dokonać zwrotu towaru w stanie niepogorszonym do Księgarni na adres: Wydawnictwo Animusz; ul.Agawy 18, 05-092 Łomianki; z dopiskiem „ZWROT”.
Zwrotu towaru należy dokonać nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Konsument odstąpił od umowy. Konsument ponosi koszty zwrotu towaru pocztą w razie odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem Księgarni.
Złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy może nastąpić z wykorzystaniem wzoru formularza odstąpienia od umowy stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Skorzystanie ze wzoru formularza odstąpienia od umowy nie jest obowiązkowe. Wzór formularza odstąpienia od umowy, wraz ze szczegółowym Pouczeniem o prawie odstąpienia od umowy stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu, jest dostępny poniżej.
Do zachowania czternastodniowego terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie informacji przed jego upływem.
Odstąpienie od umowy nie jest możliwe w przypadku zakupu publikacji w formie elektronicznej.

§ 5. Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem sklepu, umowę uważa się za niezawartą.
Niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy, sklep prześle Konsumentowi potwierdzenie jego otrzymania na podany przez Konsumenta w oświadczeniu adres e-mail.
Sklep niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania zwrotu towaru oraz oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi dokonane przez niego płatności, z zastrzeżeniem § 4 ust. 3 Regulaminu. Sklep dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
Sklep zastrzega sobie prawo do wstrzymania się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem.
Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

§ 6. Reklamacje

Sklep jest zobowiązany dostarczyć Kupującemu zamówioną rzecz bez wad fizycznych i prawnych, zmniejszających jej wartość lub użyteczność, o właściwościach, o których Kupujący został zapewniony w trakcie składania zamówienia oraz w stanie zupełnym.
Kupujący ma prawo zwrócić towar w razie jego niezgodności z umową.
Kupujący zgłasza reklamację pisemnie lub pocztą elektroniczną.
Wraz ze zgłoszeniem reklamacji Kupujący zobowiązany jest załączyć szczegółowy opis niezgodności towaru z umową.
Kupujący zobowiązany jest przesłać Księgarni wadliwy towar, wraz z dowodem zakupu lub jego kopią, na adres: Wydawnictwo Animusz; ul. Agawy 18, 05-092 Łomianki; z dopiskiem „REKLAMACJA”.
Sklep rozpatrzy reklamację Kupującego w terminie 7 dni od otrzymania towaru oraz opisu niezgodności.
W razie rozpatrzenia reklamacji na korzyść Kupującego, sklep wymieni Kupującemu reklamowany towar na pełnowartościowy i odeśle na własny koszt w terminie 14 dni. W braku możliwości wymiany towaru (np. z powodu wyczerpania nakładu), Kupujący ma prawo odstąpić od umowy, a sklep zwróci Kupującemu całkowitą należność za reklamowany towar w terminie 14 dni. Kupujący może również – zamiast odstępowania od umowy – zażądać stosownego obniżenia ceny.
Przesyłki za pobraniem nie będą przyjmowane. Koszt wysyłki reklamowanego towaru zostanie zwrócony Kupującemu przez sklep przelewem na rachunek bankowy podany przez Kupującego.

§ 7. Ochrona prywatności i danych osobowych

Administratorem danych osobowych przekazywanych przez Kupującego jest Wydawnictwo Animusz z siedzibą przy ul. Agawy 18, 05-092 Łomianki.
Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu realizacji umowy i wykonywania uprawnień Stron z niej wynikających.
Jeśli Kupujący wyrazi na to zgodę, dane są przetwarzane również w celu informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez Wydawnictwo Animusz.
Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych.
Kupujący ma prawo wglądu do swoich danych, żądania ich korekty lub uzupełnienia oraz ich usunięcia.

§ 8. Postanowienia końcowe

Sklep informuje, że Konsument ma możliwość skorzystania m.in. z następujących pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
– wystąpienie do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a sklepem,

– wystąpienie do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu między Konsumentem, a sklepem wynikłego z zawartej umowy.

Ponadto, Konsument może uzyskać niezbędne informacje i pomoc od:

– powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów;

– organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów;

– Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 121 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827 z późn. zm.).